خوب بودن زياد سخت نيست !
کافي است مهرباني کني ...
زبانت که نيش نداشته باشد و کسي را نرنجاند همين خوبي است ...
وقتي براي همه خير بخواهي ,همين خوبي است...
وقتي محبتت بي منت باشد؛وقتي عشق بورزي؛
وقتي زيبايي اشخاص را ببيني؛وقتي خوبي هايشان را ببيني؛ همين خوبي است ...
مهم نيست که آدم ها چگونه اند،مهم نيست جواب سلامت را مي دهند يا نه ...!
تو سلام کن ,همين خوبي است ...
مهم اين است که تو خوب باشي...! آن ها روزي دلشان براي خوبي هايت تنگ مي شود
2020/12/29 - 20:47