درڪنارت هستند
تاڪی؟
تاوقتےڪه به تو دارند
ازپیشت مےروندیڪ روز،،ڪدام
روزی ڪه ڪسی جایت
دوستت دارند
تاچه
تاموقعی ڪه ڪس دیگری رابراےدوست داشتن
میگویند مےمانندتاهمیشه
نه !،،فقط تاوقتی ڪه نوبت ‌#بازی توتمام بشود
واین است
بازی بودن !!!
؟
2020/12/30 - 00:57 در A-D-M

باز نشر توسط