وطنْ ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو؟
مصیبت از مسلمان‌هاست یا کفار یا هر دو؟

همه داد وطن‌خواهی زنند اما نمی‌دانم
وطن‌خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو؟

وطن را فتنهٔ مَسندنشینان داد بر دشمن
و یا این مردم بی‌دانش بازار یا هر دو؟

2020/12/30 - 10:00
دیدگاه
sarzaminman101

وطنْ ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو؟
مصیبت از مسلمان‌هاست یا کفار یا هر دو؟

همه داد وطن‌خواهی زنند اما نمی‌دانم
وطن‌خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو؟

وطن را فتنهٔ مَسندنشینان داد بر دشمن
و یا این مردم بی‌دانش بازار یا هر دو؟

کمند بندگی بر گردن بیچارگان، محکم
ز بند سبحه شد یا رشتهٔ زنار یا هر دو؟

وکیل از خدمت ملت تغافل می‌کند عمدا
و یا باشد وزیر از مملکت بیزار یا هر دو؟

وکیلان و وزیران‌اند خائن، فاش می‌گویم
اگر در زیر تیغم یا به روی دار یا هر دو

تو را روزی به کشتن می‌دهد ناچار، لاهوتی!
زبان راست‌گو یا طبع آتش‌بار یا هر دو

1399/10/10 - 10:00 ·