امتداد این جاده در اختیار توست
ممکن است دیگران در کنارت راه بروند
اما نمیتواند بجای تو این راه را طی کند


2020/12/30 - 12:37