عاشقی،

لحظه‌ی خندیدنِ توست ...

ای دوست
2019/07/12 - 02:07 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1560791405760889_large.jpg
1560791405760889_large.jpg · 433x500px, 214KB