وقتی به یه جاده دوراهی رسیدی که یه طرفش احساس بود یه طرفش منطق حتما سمت منطق حرکت کن...
چون ته ته همون جاده منطق یه احساس قشنگ منتظرت وایساده...
اما ته اون جاده احساس یه منطق ترسناک وایساده....
که مجبورت میکنه قید احساستو بزنی...
2019/07/12 - 02:17 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1560791405760889_large.jpg
1560791405760889_large.jpg · 500x623px, 84KB