تا كِی ميخوايم از سر دلسوزی، به هم ظلم كنيم؟


ابد و یک روز
2019/07/12 - 02:19 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1560791405760889_large.jpg
1560791405760889_large.jpg · 758x500px, 222KB