تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن
در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن . . .
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
بدست آوردن دلها قربة الی الله یا شکستن دلها ....
این کجا و آن کجا...

2019/07/12 - 02:29 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1560791405760889_large.jpg
1560791405760889_large.jpg · 400x500px, 133KB