خداوند شب را آفرید تا در خواب آرزوهایت را ببینی
و روز را آفرید تا برای تحققِ رویاهایت تلاش کنی
ذهنت را از افکارِ تلخ و مسموم پاک کن
تا جا برای رویاهایِ شیرین باز شود...

شبتون آروم

2019/07/12 - 02:44 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1560791405760889_large.jpg
1560791405760889_large.jpg · 446x500px, 106KB