پنجشنبه است

‏‎دلمان گرم به خاطره

‏‎پدرهایی که نیستند

‏‎مادرهایی که رفته اند

‏‎باهدیه ای به زیبایی

2020/12/31 - 18:05
پیوست عکس:
download (7).jpg
download (7).jpg · 225x225px, 9KB
دیدگاه
sarzaminman101

پنجشنبه است

‏‎دلمان گرم به خاطره

‏‎پدرهایی که نیستند

‏‎مادرهایی که رفته اند

‏‎باهدیه ای به زیبایی

‏‎فاتحه و صلوات

‏‎دلشان را شاد کنیم

1399/10/11 - 18:06 ·