کاش آنقدر خوب باشم
که سرت را بالا بگیری
و همین طور که
به من اشاره می کنی،
باافتخاربگویی :
او فرزند من است
باید پدرباشی
تابفهمی چه لذتی دارد
پُز فرزند را دادن!
2020/12/31 - 18:41
پیوست عکس:
photo_2020-12-31_18-36-12.jpg
photo_2020-12-31_18-36-12.jpg · 720x799px, 54KB