تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی

آمــــوخت

فقــط یــک کلمـــــــه اسـت

میگـــــــــــذرد

ولی دق میدهــد تا بگـــــــذرد
‌‌‌
2020/12/31 - 18:57