غمی افتاده بر جانم که درمانش نمی دانم ! دلم را برده یاری که ، وصالم را نمی خواهد...؟
2020/12/31 - 22:33