ازدورویی تلـخ تر،درڪام اهل عشــق نیست

تا دلت با من دورنڪَی ڪرد
شــــیرین شد فـــــراق
2021/01/03 - 12:02
پیوست عکس:
photo_2021-01-03_11-51-28.jpg
photo_2021-01-03_11-51-28.jpg · 640x640px, 36KB