دلی تنگ حالی تاریک و خیابانی که پایان ندارد! این تمام سهم من ازروزهای بدون تو بودن است... •••❥•

2021/01/03 - 15:43