حقیقت این است ...
فرودگاهها، بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند!!!!!
و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند!!!!
2021/01/04 - 11:55 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
Amirkheirkhah33

لایک

1399/10/15 - 23:55 ·
aylar

مچکر امیرخان

1399/10/17 - 18:51 ·
Amirkheirkhah33

خواهش{-35-}

1399/10/17 - 19:00 ·