به می رسی ؛ اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، نکنی .
اگر آستانه ی را بالا ببری و آدم ها اند
و قرار نیست همه ، بابِ ی تو باشند .
بپذیری

2021/01/06 - 12:11 در بوشهری ها
پیوست عکس:
500x1102_1557984366047449.png
500x1102_1557984366047449.png · 500x1102px, 1.1MB
دیدگاه
ber99keh

به می رسی ؛

اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، نکنی .
اگر آستانه ی را بالا ببری و آدم ها اند
و قرار نیست همه ، بابِ ی تو باشند .
بپذیری دیگران ، تا وقتی به و آرامشِ تو آسیبی نمی زند ، به خودشان است ...
آدم هایِ امروز، آنقدر دارند که دیگر ای برای و و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری داد و بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا بیا ، یا بگیر ،
همین !

1399/10/17 - 12:14 ·