شب در چشمان من است
به سیاهی چشم های من نگاه کن

روز در چشم های من است
به سفیدی چشم هایم نگاه کن

شب و روز در چشم های من است
به چشم های من نگاه کن

پلک اگر فرو بندم
جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت .
2021/01/06 - 15:40
پیوست عکس:
photo_2021-01-06_15-33-17.jpg
photo_2021-01-06_15-33-17.jpg · 1087x1280px, 71KB