تا دل نشود عاشق دیـوانه نمیگردد
تا نگذرد از تن جان جانانه نمیگردد

گریان نشود چشمی تا آنکه نسوزد دل
بیهوده بگرد شمـع پروانه نمیگرد
2021/01/08 - 11:44
پیوست عکس:
photo_2021-01-08_11-38-01.jpg
photo_2021-01-08_11-38-01.jpg · 1030x1280px, 104KB