بشر تا دست به عملی نزده، نمیتوان صفتی به او نسبت داد بنابراین نه خوب است و نه بد. هیچ است. ظرفی است تهی که باید در جریان زندگی، بسته به بد و نیک کردار از شرنگ یا شهد پر شود.
بشر هیچ نیست مگر آنچه از خود میسازد.

کتاب : اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
2021/01/09 - 06:25 در دوستان قدیمی نایس فان