دل نبنــد

گـــاهــی چشمــانت را ببنــد

بگذار رد شــوند

تمام ڪسانـــی ڪــہ خوبی نمیدانند

عشق را درڪ نمیڪنند

براے دوست داشتن دنبال دلیل

و براے رفتن دنبال بهانہ میگردند
2021/01/09 - 11:40
پیوست عکس:
photo_2021-01-09_11-33-40.jpg
photo_2021-01-09_11-33-40.jpg · 851x851px, 34KB