شُکوهِ شعرِ من
جلوه ی نگاه توست

تو فقط رو به من بنشین و پلک نزن
یا می میرم
یا
شاعر می شوم...
2021/01/09 - 20:02
پیوست عکس:
photo_2021-01-09_19-55-55.jpg
photo_2021-01-09_19-55-55.jpg · 680x660px, 61KB