مشکل اینجاست که گاهی خودمان را گم می‌کنیم به امید اینکه «او» دنبالمان بگردد و پیدایمان کند اما «او» اصلاً بود و نبود ما برایش مهم نیست و ما همچنان گمشده می‌مانیم!

2021/01/10 - 15:51