چه بلایی سر اینجا اومده


من حدودا ده سال پیش عضواینجا بودم

دلم تنگ‌شد اومدم بازم سر بزنم

چرا اینطوری شده
2021/01/10 - 19:21 در کاربران برتر
دیدگاه
Emad_34

نه مامانت حشری میشد میومد آبشو میاوردم که نتیجش توی حروم زاده شدی خخخخ

1399/10/21 - 19:43 ·
Emad_34

مامان داری ولی از ترس شوهرش تو‌رو تو طویله زایید داد سگ بزرگت کرد خخخخخ عجب کصی داشت

1399/10/21 - 19:45 ·
Emad_34

تو پسر منی دیوونه . ببخش که گذاشتیمت طویله بزرگ شدی

1399/10/21 - 19:48 ·
Emad_34

تو پسر منی دیوونه . ببخش که گذاشتیمت طویله بزرگ شدی

1399/10/21 - 19:48 ·