هر دو به منزلی روان، هر دو امیر کاروان

عقل به حیله می برد، عشق بَرَد کشان کشان!

اقبال لاهوری


2019/07/12 - 21:03 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1562927260592126_orig.jpg
1562927260592126_orig.jpg · 335x393px, 85KB