ماتيلدا: زندگى هميشه اينقدر سخته
يا وقتى بچه هستى اينطوريه؟!

لئون: هميشه اينطوريه...

دیالوگ ..



2019/07/12 - 21:12 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1562927260592126_orig.jpg
1562927260592126_orig.jpg · 600x337px, 117KB