غم ویرانی خود را به چه تشبیه کنم؟

فرض کن کوه شِنی طعنه‌ی طوفان خورده...!مجتبی سپید2019/07/12 - 21:31 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1562927260592126_orig.jpg
1562927260592126_orig.jpg · 236x326px, 19KB