دمی به رویِ شانه ات
بگریم از غمِ زمین

هزار سال خسته ام
از این دو روزِ زندگی...
2019/07/12 - 21:53 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1562927260592126_orig.jpg
1562927260592126_orig.jpg · 402x500px, 131KB