ميان ما هيچ نيست..

هيچ...

و تنها با هيچ

هيچ‌كاری نمی‌شود كرد...
2019/07/12 - 21:59 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1562927260592126_orig.jpg
1562927260592126_orig.jpg · 500x500px, 132KB