محبوبم

شما از همه چیز خبر دارید؛

بگو در انتهای آه های من چیست

که مرا دلتنگ می کند؟!
2019/07/12 - 22:02 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1562927260592126_orig.jpg
1562927260592126_orig.jpg · 417x500px, 195KB