ما داریم در دنیایی عمر می سائیم
که هنوز هم انسانها
حقیقت زندگی را نمی دانند.

انگار با نقشه ای کهنه
دنبال شهر تازه ای باشند...

بختیار علی
آخرین انار دنیا


2019/07/12 - 22:41 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1562927260592126_orig.jpg
1562927260592126_orig.jpg · 669x500px, 229KB