بعد از اين
از تو دگر هيچ نخواهم...
نه درودی...
نه پيامی...
نه نشانی...
ره خود گيرم و ره بر تو گشايم...
زآنکه ديگر تو نه آنی...
تو نه آنی...فروغ_فرخزاد
2019/07/12 - 23:39 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1562927260592126_orig.jpg
1562927260592126_orig.jpg · 421x500px, 113KB