عشق گاهی
در آرشه ی ویولونی می نشیند و...
در نغمه ی غمگین آن هق هق می کند...
و گاه زمانی که حتی نمی خواهی...
باورش کنی در لبخند یک نفر...
جا خوش می کند...
آنا_آخماتووا
2019/07/12 - 23:43 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
236x246_1549081642368923.jpg
236x246_1549081642368923.jpg · 236x246px, 12KB