دروغ شنیدن را اگر دوست دارید
جویای
حال و احوال آدم های دلشکسته شوید!
آنها خوب می دانند
چگونه حالِ تلخشان را
با حرف و لبخند صیقل دهند
تا کمی آرام بنظر برسند!


2019/07/12 - 23:55 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
236x246_1549081642368923.jpg
236x246_1549081642368923.jpg · 236x369px, 123KB