از خدا پنهون نیست از شما چه پهنون .هنوزم قسم راستم ،قسم خوردن به جون اونه....

2021/01/13 - 20:57