می روی
تمام که نمی شوی...
تنها میروی و من به ردپایت...
که روی « زندگی ام » مانده...
خیره میشوم...
عباس_معروفی
2019/07/13 - 00:26 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
236x246_1549081642368923.jpg
236x246_1549081642368923.jpg · 400x400px, 164KB
دیدگاه
ahura

نع فقط مکان عوض میکند,,,

1398/04/22 - 00:28 ·