صبور
مثل درختی که در آتش می‌سوزد
و توان گریختن ندارد.
حیرت‌زده چون گوزنی
که شاخ‌های بلند
در شاخه گرفتارش کرده‌اند.
همه این‌روزها چنینیم...

شمس لنگرودی
2019/07/13 - 00:36 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
236x246_1549081642368923.jpg
236x246_1549081642368923.jpg · 470x705px, 108KB