خشت بر خشت زوایای جهان گردیدم

منزلی امن‌تر از گوشه‌ی تنهایی نیست


2021/01/19 - 23:24