ڪَر تــــو ڪَرفٺارم ڪنیمن با ڪَرفٺاری خوشـم...داروےِ دردم ڪَر ٺویـیدر اوجِ بیمــارے خوشم...

2021/01/29 - 20:25
پیوست عکس:
IMG_20210129_202321_636.jpg
IMG_20210129_202321_636.jpg · 758x758px, 108KB