گنه ڪردم پر زلذت،ڪنار لرزان ومدهوش
خداوندا چه میدانم چڪردم،،درآن تاریڪ وخاموش
نگه ڪردم بچشم پر ز ،،پریشان درڪناراونشستم
لبش بر روی لبهایم هوس ریخت.زاندوه دل رستم
فروخواندم بگوشش عشق;تورا میخواهم اے من
تورامیخواهم اے جانخش،،تورا ای عاشق دیوانه من
در دیدگانش افروخت،،شراب درپیمانه رقصید
تن من در میان بستر نرم ،،بروی ـ ـ ـ ش لرزید
گنه ڪردم پر ز لذت ،، در آغوشی ڪه و بود
گنه ڪردم میان دیدگانی ،، ڪه و ڪینه جوی و پرطنین بود
2021/02/01 - 23:28 در A-D-M
دیدگاه
ana36

زیباست

1399/11/14 - 00:06 ·
57davood

بله ، یکی از معروفترین شعرهای خانم فروغ فرخزاده
ممنون ، ، ، {-35-}

1399/11/14 - 18:10 ·
ana36

خواهش میکنم{-35-}{-29-}

1399/11/14 - 18:21 ·