با آدمهایی که حرف بقیه
روشون تاثیر میذاره
صمیمی نشید!
اینا تو سخت ترین شرایط،
پشتتون رو خالی میکنند...!!

2021/02/02 - 22:09