کاش پرده بر افتد از این منظره دید ...
مجنون نشود عاشق دیوانه نه خوابت

2021/02/11 - 00:26
پیوست عکس:
ba9f4672b8b109e8dbe3c0168f1aa3cf.jpg
ba9f4672b8b109e8dbe3c0168f1aa3cf.jpg · 236x356px, 20KB