با فاکتور گرفتن صدای بارون و صدای طبیعت و این چیزا قشنگن ،از نظر من قشنگترین صدا ،صدای خنده آدمهاست،مخصوصا اوناییکه با خنده هاشون خنده ات میگیره.2021/02/11 - 19:50