قصه ها مانده
من سوخته را
با تو
مرو...


2021/02/16 - 23:03