نشسته ام کنارِ پنجره
و باد می وزد ...
درخت ، می خرامَد از درون
و شاخه در عزای سیبِ چیده اش ؛
سکوت می کند ...
پرندگان چه بی ریا میانِ ابرها ؛
به اوج می روند !
و انزوای کوه ، بی صدا ؛
بغل گرفته آسمان شهر را .
سکوت می کنم
و می تکانم از درون ؛
غبار روزهای تلخِ رفته را ...

2019/07/14 - 11:57 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 · 425x425px, 16KB