دلتنگی یعنی عطرش
در اتاق پیچیده باشد و خودش نباشد
و تا صبح با خیالش بیدار بمانی
2021/02/24 - 01:19 در دوستان قدیمی نایس فان