در تمام عمر
یک بار خواستم دلتنگ‌اش نباشم
اول که هوا گرفته شد
بعد باد آمد
باران که بارید
من هم گریه کردم...
2021/02/24 - 01:21 در دوستان قدیمی نایس فان