همه یک روز
به گذشته بر میگردیم
برای کسانی که دوستمان داشتند
و ما رهایشان کردیم
سخت خواهیم گریست...
2021/02/24 - 01:22 در دوستان قدیمی نایس فان