شبتون ماه
مرا به تاریخ خودم ببر
تاریخی که در آن
رقاصه‌های زیبا می‌رقصند
تاریخی که بوسه‌های ناب دارد
برهنگی‌های پاک
آوازهای زیبا
پشت رودخانه‌های خروشان
مرا به تاریخ خودم ببر
به تاریخی که
2021/02/25 - 22:39
پیوست عکس:
10531452348171889351.png
10531452348171889351.png · 642x413px, 356KB
دیدگاه
aaaa

باقی پست
زنان در جهان حکومت کنند
و مردان ملتی سر به زیر باشند
و مردان فقط عاشق شوند
مرا به تاریخ خودم ببر
تاریخ پر است از مردان جوانی ک وقتی میفهمند دوست داشته شده اند حاظرند دست به هر کاری بزنند ، حتی آتش زدن یک صومعه ی قدیمی یا حمله به یک دژ مقاوم در یکی از نبرد های صلیبی ..

1399/12/7 - 22:43 ·