دلـتنگـی مـردهـا ماننـد زن هـا
از خیـسی بـالشـتشـان مشـخص نـمی شـود..
از لبـاس هـای گـشاد، مـوهای کوتـاه و چـشم هـای بـی فـروغشـان مشـخص نمـی شـود
دلتـنـگی مـردهـا را از جـا سیگـاری پر شـده کـنار تخـت خـوابشـان مـی فهـمی
از چشـم هـای سـرخ بی خوابـشان ، از جـملهـ های کـوتاه و لبـخندهـای تصـنعـی شـان مـی فهـمی
از موهـای ژولـیده و بـهم ریخـته ، آسـتین هـایی که دکـمه هـایش بسـته نـشده و لبـاس هـایی کـه اتـو کشیـده نـیستد !
دلتنـگی
2021/02/26 - 01:41
پیوست عکس:
1614289151707547209.jpg
1614289151707547209.jpg · 640x883px, 30KB